Career

เราสรรหาบุคลากรที่มีความสามารถ และมีความเป็น TARAROM ที่พร้อมจะเติบโตและเดินทางไปสู่ความสำเร็จด้วยกัน

รายละเอียดของงาน

 1. เสนอขายสินค้า และปิดการขาย (ที่โครงการ และที่บูธ ตามที่บริษัทฯ กำหนด)
 2. จัดเตรียมเอกสารขาย
 3. จัดทำรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานขาย
 4. ติดต่อประสานงานกับธนาคาร ยื่นกู้ขอสินเชื่อให้กับลูกค้า
 5. ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานขาย
 6. ดูแลความเรียบร้อยของสำนักงานขายและบ้านตัวอย่าง
 7. ปฏิบัติตามคำสั่งของหัวหน้างาน

คุณสมบัติ

 1. วุฒิ ปริญญาตรี
 2. ประสบการณ์ขายอย่างน้อย 1 ปี
 3. มี Service Mind
 4. มีบุคลิกท่าทางดี

สวัสดิการ

 1. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 2. ประกันชีวิตกลุ่ม
 3. การรักษาพยาบาล
 4. เครื่องแบบพนักงาน
 5. ตรวจสุขภาพประจำปี
 6. เงินช่วยเหลือมรณกรรม
 7. ทุนการศึกษาบุตร
 8. จัดกระเช้าเยี่ยมไข้

Apply resume

  ขนาดไฟล์ไม่เกิน 5MB (.PDF เท่านั้น)