Career

เราสรรหาบุคลากรที่มีความสามารถ และมีความเป็น TARAROM ที่พร้อมจะเติบโตและเดินทางไปสู่ความสำเร็จด้วยกัน

รายละเอียดของงาน

 1. งานซ่อมบำรุงทั่วไปที่สำนักงานใหญ่และโครงการต่างๆ (งานระบบไฟฟ้า, งานประปา, โทรศัพท์ และเครื่องปรับอากาศ)
 2. ซ่อมบำรุงงานต่างๆ หรือแก้ไขปัญหาเบื้องต้น
 3. รวบรวมข้อมูล และประวัติการซ่อม+บำรุงรักษา
 4. จัดทำใบแจ้งซ่อม, ขออนุมัติ และทำค่าใช้จ่ายการซ่อม
 5. ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติ

 1. วุฒิ ปวช. ขึ้นไป, สาขาที่เกี่ยวข้อง
 2. เพศ ชาย  อายุ 25-40 ปี
 3. ประสบการณ์ 2 ปี ขึ้นไป
 4. ทักษะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง
 5. ความรู้ความสามารถที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง

สวัสดิการ

 1. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 2. ประกันชีวิตกลุ่ม
 3. การรักษาพยาบาล
 4. เครื่องแบบพนักงาน
 5. ตรวจสุขภาพประจำปี
 6. เงินช่วยเหลือมรณกรรม
 7. ทุนการศึกษาบุตร
 8. จัดกระเช้าเยี่ยมไข้

Apply resume

  ขนาดไฟล์ไม่เกิน 5MB (.PDF เท่านั้น)