Career

เราสรรหาบุคลากรที่มีความสามารถ และมีความเป็น TARAROM ที่พร้อมจะเติบโตและเดินทางไปสู่ความสำเร็จด้วยกัน

รายละเอียดของงาน

 1.  จัดทำเอกสารเบิก-จ่าย ตามงวดงานต่างๆ ของการสั่งซื้อ/สั่งจ้าง, สัญญาต่างๆ และอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 2.  จัดทำเอกสาร Memo ขออนุมัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย
 3.  จัดเก็บเอกสารต่างๆ ของฝ่ายภายในสายงานบริหารโครงการตามที่ได้รับมอบหมาย
 4.  ติดต่อประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ
 5.  งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน หรือผู้บังคับบัญชาโดยตรง

คุณสมบัติ

 1. วุฒิ ปวส. การจัดการ ขึ้นไป หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 2. เพศ : หญิง / ชาย  ,  อายุ : ไม่เกิน 28 ปี
 3. มีประสบการณ์ 2-5 ปี
 4. มีความละเอียดรอบคอบ เรียนรู้เร็ว
 5. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี และมีใจรักการบริการ
 6. มีความรู้ในโปรแกรม Microsoft Word, Excel, Power Point
 7. มีประสบการณ์ผ่านงานบริษัทอสังหาริมทรัพย์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการ

 1. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 2. ประกันชีวิตกลุ่ม
 3. การรักษาพยาบาล
 4. เครื่องแบบพนักงาน
 5. ตรวจสุขภาพประจำปี
 6. เงินช่วยเหลือมรณกรรม
 7. ทุนการศึกษาบุตร
 8. จัดกระเช้าเยี่ยมไข้

Apply resume

  ขนาดไฟล์ไม่เกิน 5MB (.PDF เท่านั้น)