Career

เราสรรหาบุคลากรที่มีความสามารถ และมีความเป็น TARAROM ที่พร้อมจะเติบโตและเดินทางไปสู่ความสำเร็จด้วยกัน

รายละเอียดของงาน

 • จัดทำชิ้นงานสื่อ offline
 • ประสานงานกับ supplier และหน่วยงานราชการ
 • จัดการงานเอกสารของฝ่าย

คุณสมบัติ

 • ไม่จำกัดเพศ
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี
 • รับผิดชอบในการจัดทำชิ้นงานสื่อ offline
 • ประสานงานกับ supplier เรื่องป้ายโฆษณา บูธ เป็นต้น
 • จัดทำ memo อนุมัติและเอกสารสัญญาว่าจ้าง และเบิกจ่าย
 • เป็น admin ตอบคำถามลูกค้า
 • ติดต่อราชการเรื่องการยื่นภาษีป้าย และค่าปรับต่างๆ
 • และอื่นๆ ตามที่หัวหน้ามอบหมายงาน
  *สามารถทำงานนอกเวลา หรือ วันเสาร์อาทิตย์ได้เป็นบางโอกาส

สวัสดิการ

 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ประกันชีวิตกลุ่ม
 • การรักษาพยาบาล
 • เครื่องแบบพนักงาน
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • เงินช่วยเหลือมรณกรรม
 • ทุนการศึกษาบุตร
 • จัดกระเช้าเยี่ยมไข้

Apply resume

  ขนาดไฟล์ไม่เกิน 5MB (.PDF เท่านั้น)