Career

เราสรรหาบุคลากรที่มีความสามารถ และมีความเป็น TARAROM ที่พร้อมจะเติบโตและเดินทางไปสู่ความสำเร็จด้วยกัน

รายละเอียดของงาน

 1. รับผิดชอบงานโอเปอเรเตอร์ ต้อนรับ และช่วยงานธุรการ
 2. รับโทรศัพท์ที่โทรเข้ามาจากภายนอก
 3. ต่อโทรศัพท์ให้กับพนักงานที่ติดต่อธูรกิจของบริษัทฯพร้อมทั้งบันทึกลงสมุดการใช้โทรศัพท์
 4. สรุปการใช้โทรศัพท์ประจำเดือน พร้อมทั้งทำเรื่องเบิกค่าใช้จ่าย
 5. รับ-ส่งเอกสารภายในบริษัทฯ
 6. อื่นๆที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

คุณสมบัติ

 1. วุฒิ ปวช. ขึ้นไป
 2. ประสบการณ์ 1-2 ปี
 3. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี

สวัสดิการ

 1. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 2. ประกันชีวิตกลุ่ม
 3. การรักษาพยาบาล
 4. เครื่องแบบพนักงาน
 5. ตรวจสุขภาพประจำปี
 6. เงินช่วยเหลือมรณกรรม
 7. ทุนการศึกษาบุตร
 8. จัดกระเช้าเยี่ยมไข้

Apply resume

  ขนาดไฟล์ไม่เกิน 5MB (.PDF เท่านั้น)