Career

เราสรรหาบุคลากรที่มีความสามารถ และมีความเป็น TARAROM ที่พร้อมจะเติบโตและเดินทางไปสู่ความสำเร็จด้วยกัน

รายละเอียดของงาน

 1. ออกแบบสื่อ Offline และ Online (Platform Social Media) ต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 2. สร้างสรรค์และนำเสนอ Idea การออกแบบใหม่ๆ และพัฒนารูปแบบสื่อโฆษณาใหม่ๆ
 3. ถ่ายรูป / รีทัชภาพ, ถ่ายวีดีโอ / ตัดต่อวีดีโอ ลงสื่อโซเชียล
 4. ให้คำแนะนำและพัฒนาสื่อการตลาด บนแพลตฟอร์สื่อการตลาดออนไลน์
 5. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 1. วุฒิ ปริญญาตรี สาขาวิชา Graphic Design, นิเทศศิลป์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 2. เพศ ชาย / หญิง    อายุ ไม่เกิน 30 ปี
 3. สามารถใช้โปรแกรม Graphic : Photoshop, illustrator, Premier Pro
 4. มีความเข้าใจในประเภทธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการ

 1. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 2. ประกันชีวิตกลุ่ม
 3. การรักษาพยาบาล
 4. เครื่องแบบพนักงาน
 5. ตรวจสุขภาพประจำปี
 6. เงินช่วยเหลือมรณกรรม
 7. ทุนการศึกษาบุตร
 8. จัดกระเช้าเยี่ยมไข้

Apply resume

  ขนาดไฟล์ไม่เกิน 5MB (.PDF เท่านั้น)