Career

เราสรรหาบุคลากรที่มีความสามารถ และมีความเป็น TARAROM ที่พร้อมจะเติบโตและเดินทางไปสู่ความสำเร็จด้วยกัน

รายละเอียดของงาน

1.ดูแลตกแต่งภายใน และงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องตามที่ผู้บังคับบัญชาสั่งการ

2.ตรวจสอบแบบ / ราคา / ผู้รับเหมา

3.ประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องภายนอกบริษัท - เช่น ผู้ออกแบบ , ผู้รับเหมา

4.ตรวจสอบงาน

5.งานเอกสารทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ

 1. ปริญญาตรี
 2. ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
 3. ช/ญ
 4. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
 5. บุคลิกดี
 6. อยากทำงานบริหารจัดการ
 7. ขับรถได้
 8. อายุไม่เกิน 30 ปี

สวัสดิการ

 1. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 2. ประกันชีวิตกลุ่ม
 3. การรักษาพยาบาล
 4. เครื่องแบบพนักงาน
 5. ตรวจสุขภาพประจำปี
 6. เงินช่วยเหลือมรณกรรม
 7. ทุนการศึกษาบุตร
 8. จัดกระเช้าเยี่ยมไข้

Apply resume

  ขนาดไฟล์ไม่เกิน 5MB (.PDF เท่านั้น)