CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

"ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กร ภายใต้การดำเนินกิจการตามหลักจริยธรรม และการจัดการที่ดีเป็นสิ่งที่
ธารารมณ์ยึดมั่นและถือปฏิบัติมาตลอด"

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

เพราะเราเชื่อว่าสังคมที่ดี เริ่มต้นจากจุดเล็กๆ บนพื้นฐานการใช้ชีวิตอย่างมีความสุข ความรับผิดชอบต่อสังคมจึงเป็นสิ่งหนึ่งที่เราให้ความสำคัญมาโดยตลอด เราเริ่มแนวคิดนี้จากภายในองค์กร ก่อนสู่สังคมวงกว้างผ่านโครงการที่เราทำเพื่อสังคม

csr Activity