Privacy Policy

นโยบายการคุ้มครองความเป็นส่วนตัว

บริษัทฯ เคารพและตระหนักถึงความสำคัญในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่าน บริษัทฯ จึงจัดทำนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ขึ้น เพื่อป้องกันการเข้าถึง เปิดเผย นำไปใช้ หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลของที่ให้ไว้กับบริษัทฯ โดยมิได้รับอนุญาต

นโยบายนี้ใช้สำหรับดูแลรักษาข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ไว้ผ่านช่องทางของบริษัทฯ ทั้งออนไลน์ (Online ) และออฟไลน์ (Offline) เช่น การเยี่ยมชมโครงการ, การรับข้อมูลผ่านทางเว็ปไซต์, โซเชียลมีเดีย (Social Media) และแอปพลิเคชั่น (Application) ต่างๆ ที่บริษัทฯ ได้จัดทำขึ้นเพื่อให้ท่านสามารถค้นหาข้อมูล เยี่ยมชม จอง ใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทฯ

ดังนั้นขอความร่วมมือท่านศึกษาและทำความเข้าใจข้อกำหนดและเงื่อนไข นโยบายคุ้มครองข้อมูลบุคคลฉบับนี้อย่างละเอียด หากท่านไม่สามารถยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไข นโยบายคุ้มครองข้อมูลบุคคลฉบับนี้ ขอให้ท่านยุติการใช้งานเว็บไซต์นี้ทันที หากท่านตกลงใช้งานต่อไป ถือว่าท่านยินยอมตามข้อกำหนดและเงื่อนไข นโยบายคุ้มครองข้อมูลบุคคลฉบับนี้ทุกประการ โดยบริษัทฯ มีนโยบายการดูแลรักษาข้อมูลส่วนบุคคลดังนี้

คำนิยาม

“บริษัทฯ” หมายถึง บริษัท ธารารมณ์เอสเตท จำกัด และบริษัทในเครือ รวมถึงบริษัทร่วมทุน

“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรง หรือทางอ้อม

“ผลิตภัณฑ์ และ/หรือบริการ” หมายถึงบ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์โฮม โฮมออฟฟิศ คอนโดมิเนียม การให้บริการผ่านช่องทางของบริษัทฯ ทั้งออนไลน์ (Online ) และออฟไลน์ (Offline) และ/หรือกิจกรรมอื่นใด ซึ่งอยู่ภายใต้การดำเนินการ และ/หรือการบริหารจัดการของบริษัทฯ ทั้งในปัจจุบันและที่จะมีขึ้นในอนาคต

“คุ๊กกี้ (Cookies)” หมายถึง ข้อมูลที่ได้ส่งจากเว็บไซต์ไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้บริการ ผ่านเว็บไซต์ (Web browser) เพื่อจดจำและบันทึกข้อมูลเว็บไซต์ที่ผู้ใช้บริการเยี่ยมชม หรือขณะเปิดใช้งาน

การใช้คุกกี้ (Cookies)

เว็บไซต์ของบริษัทฯ ทำการจัดเก็บคุกกี้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงเว็บไซต์ที่ให้บริการ และสร้างข้อมูลโปรไฟล์เกี่ยวกับการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยไม่มีการเข้าถึงฮาร์ดไดร์ฟของท่านผู้ใช้บริการ ท่านสามารถจัดการฟังก์ชั่นคุกกี้ในหน้าการตั้งค่าของเบราเซอร์ได้ เช่น การเลือกปิดคุกกี้บางประเภทตามที่ท่านต้องการ หากท่านต้องการทราบวิธีการจัดการฟังก์ชั่นคุกกี้ โปรดไปยังเมนูช่วยเหลือในเบราเซอร์ของท่าน โดยการปิดฟังก์ชั่นคุกกี้อาจส่งผลกระทบต่อความสามารถของท่านในการทำธุรกรรม การใช้ฟังก์ชั่นและการเข้าถึงเนื้อหาบางอย่างบนเว็ปไซต์ของบริษัทฯ

วัตถุประสงค์ในการเก็บ  รวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

 1. เพื่อทำรายการที่ท่านประสงค์ โดยบริษัทฯ จะเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานของท่าน เช่น ชื่อ นามสกุล อีเมล เบอร์โทรศัพท์ และคำร้องขอหรือความคิดเห็นที่ท่านได้ให้ไว้ เมื่อท่านลงทะเบียนผ่านหน้าเว็ปไซต์ของบริษัทฯ หรือผ่านช่องทางอื่นๆ อาทิ กรอกเอกสารแบบสอบถามเมื่อท่านเยี่ยมชมโครงการ เมื่อท่านติดต่อมายังบริษัทฯ และแจ้งความประสงค์ให้ติดต่อกลับเพื่อให้ข้อมูลโครงการ หรือเพื่อดำเนินการตามอื่นๆ ตามที่ท่านร้องขอ
 2. เพื่อการพัฒนาแก้ไข ปรับปรุงประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการของบริษัทฯ การทำงานของเว็บไซต์ การจัดทำแผนการตลาด วิเคราะห์ข้อมูลการใช้ ประเมินการบริการ
 3. เพื่อเป็นฐานข้อมูลการติดต่อกับผู้ใช้บริการแจ้งข้อมูล ข้อเสนอ สิทธิประโยชน์ โปรโมชั่น คำแนะนำ ข่าวสารต่างๆ ผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ ของบริษัทฯ
 4. เพื่อดำเนินการตามสัญญากับคู่สัญญาที่บริษัทใช้บริการ เช่น แบ่งปันข้อมูลตำแหน่งพื้นที่ของท่าน กรณีบริษัทฯ ใช้บริการการระบุตำแหน่งพื้นที่ของบุคคลอื่น
 5. เพื่อวัตถุประสงค์อื่นที่ได้แจ้งขณะเก็บข้อมูลส่วนตัวของท่าน หรือวัตถุประสงค์อื่นที่เกี่ยวกับข้อใดข้อหนึ่งข้างต้น
 6. บริษัทฯ จะไม่ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เว้นแต่เป็นการใช้หรือเปิดเผยเท่าที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์ที่ระบุข้างต้น หรือเป็นการเปิดเผยต่อบุคคลในบริษัทฯ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องตามสัญญา หรือดำเนินการตามกฎหมาย หน่วยงานรัฐ หน่วยงานกำกับดูแล หรือได้รับการยินยอมจากท่าน

การจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จะจัดเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านทั้งทางตรง และทางอ้อม จากช่องทาง ออนไลน์ และออฟไลน์ ประกอบด้วย

 1. ข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ ชื่อ-นามสกุล, เพศ, อายุ, สัญชาติ, วันเดือนปีเกิด, สถานภาพ, ครอบครัว, อาชีพ, เลขที่บัตรประชาชน, หมายเลขหนังสือเดินทาง, รถยนต์ที่ใช้ประจำ
 2. ข้อมูลการติดต่อ ได้แก่ ที่อยู่อาศัย, ที่ทำงาน, หมายเลขโทรศัพท์, อีเมล, ไอดีไลน์
 3. ข้อมูลทางการเงิน ได้แก่ รายรับ, รายจ่าย, เลขบัญชีเงินฝาก, ดอกเบี้ย, เลขบัตรเครดิต, เลขบัตรเดบิต
 4. ข้อมูลที่ท่านสนใจ ได้แก่ รูปแบบผลิตภัณฑ์และการบริการ, งานอดิเรก, กิจกรรม, กีฬา, สถานที่ท่องเที่ยว, Social Network ที่ใช้ประจำ เป็นต้น
 5. ข้อมูลในการตัดสินใจเลือกหรือไม่เลือกผลิตภัณฑ์และการบริการ เช่น เหตุผลในการซื้อ หรือเลือกที่อยู่, งบประมาณ, วัตถุประสงค์, ผลิตภัณฑ์อื่นที่ใช้เปรียบเทียบ, ความเห็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และการบริการ
 6. ข้อมูลอุปกรณ์หรือเครื่องมือ ได้แก่ หมายเลขไอพี (IP Address), ชนิดของเว็บเบราว์เซอร์ (Browser) ที่ใช้ในการเข้าถึงคุ๊กกี้ (Cookies), โดเมนเนม (Domain Name),  หน้าเว็บ (Webpage) ที่เข้าชม, เวลาที่เยี่ยมชม, เว็บไซต์ที่อ้างถึงเว็บบริษัทฯ ,การสืบค้นข้อมูลในเว็บไซต์ผ่านทางข้อมูลระบบของบริษัท
 7. ข้อมูลซึ่งระบุตำแหน่งพื้นที่ของท่านขณะที่ใช้งานเว็บไซต์ กรณีที่ท่านเปิดการใช้งาน GPS system ให้ถือว่าท่านให้ความยินยอมกับบริษัทฯ ในการเก็บรวบรวมและประมวลผลตำแหน่งพื้นที่ของท่านขณะใช้งานดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ถ้าท่านต้องการปกปิดข้อมูลนี้ ท่านสามารถติดตั้งโปรแกรมหรือปิดระบบ GPS บนโทรศัพท์มือถือของท่านได้
 8. ข้อมูลที่ท่านจำเป็นต้องให้ไว้แก่บริษัทฯ และบริษัทฯ สามารถประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนั้นได้ตามที่กฎหมายกำหนดโดยไม่ต้องขอความยินยอม ได้แก่
  a. การให้ข้อมูลเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย หรือ สัญญา หรือมีความจำเป็นต้องให้ข้อมูลเพื่อเข้าทำสัญญา หรือข้อมูลอื่นใดตามที่ กฎหมายกำหนด หากท่านไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน บริษัทฯ อาจไม่สามารถดำเนินการให้แก่ท่าน ตามที่ท่านประสงค์ หรือที่บริษัทฯ ได้แจ้งไว้ต่อท่าน หรือมีผลอื่นใดตามกฎหมาย
  b. การให้ข้อมูลที่เป็นการจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย เช่น การเก็บภาพของท่านในการจัดกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ เป็นต้น
 9. ข้อมูลของท่านที่ได้รับจากบริษัทในเครือ บริษัทร่วมทุน หรือผู้รับจ้างของบริษัท
 10. ข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ ซึ่งบริษัทฯ จะขอความยินยอมจากท่านก่อน

บริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพียงเท่าที่จำเป็น หรือเพื่อประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ ในการเก็บรวมรวม และเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดเท่านั้น

กรณีที่มีการเชื่อมต่อกับเว็ปไซต์ หรือโฆษณาอื่นๆที่ไม่ใช่ของบริษัท นโยบายการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลจะเป็นตามที่เว็บไซต์นั้นๆ กำหนด โดยบริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องแต่อย่างใด

วิธีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

 1. ผ่านช่องทางของบริษัทฯ เช่น ทางอิเล็กทรอนิกส์ เอกสาร ด้วยวาจาตามสถานการณ์
 2. ผ่านช่องทางของพาร์ทเนอร์/ผู้ให้บริการอื่นๆ เช่น Facebook และ Line เพื่อการสร้างข้อมูลของท่าน (Profile) หรือตัวแทน (Agent) เป็นต้น

ผู้ที่อาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

 1. พนักงานของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้อง บริษัทพาร์ทเนอร์ของบริษัทฯ
 2. ผู้ที่ได้รับอนุญาตเป็นตัวแทนของบริษัทฯ ในการเสนอขายผลิตภัณฑ์ และบริการของบริษัทฯ รวมถึงตัวแทนผู้รับจ้างของบุคคลนั้น
 3. บุคคลอื่น รวมถึงตัวแทน ผู้รับจ้างของบุคคลนั้น ซึ่งดำเนินการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และบริการของบริษัทฯ การจัดกิจกรรมทางการตลาด การเสนอข้อมูลข่าวสารของบริษัทฯ รวมถึงการพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ และบริการของบริษัทฯ เช่น การชำระเงิน การจัดทำข้อมูลเอกสาร ระบบเทคโนโลยี การส่งเอกสาร และการวิจัย เป็นต้น
 4. นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร หรือนิติบุคคลอาคารชุด และหรือ ผู้บริหารหมู่บ้านจัดสรร หรือผู้บริหารอาคารชุด
 5. หน่วยงานภาครัฐ หรือหน่วยงานกำกับดูแล หรือบุคคลใดที่บริษัทฯ ต้องเปิดเผยข้อมูล ภายใต้กฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ หรือตามข้อตกลงที่บริษัทฯ มีต่อหน่วยงานภาครัฐ หรือบุคคลอื่น

การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล

 1. บริษัทฯ มีมาตรการป้องกันความเป็นส่วนตัวของเจ้าข้อมูลส่วนบุคคล โดยจำกัดสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล จะกำหนดให้เฉพาะบุคคลที่มีความจำเป็นใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวในการนำเสนอสินค้า ผลิตภัณฑ์ทางการเงิน และเพื่อให้บริการของบริษัท เช่น พนักงาน ตัวแทน ที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งบุคคลที่บริษัทฯ อนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลนั้น จะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด ตลอดจนรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว โดยบริษัทฯ มาตราการป้องกันทั้งทางกายภาพและทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็นไปตามมาตรฐานการกำกับดูแลที่บังคับใช้เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล
 2. กรณีบริษัทฯ ทำสัญญาหรือข้อตกลงกับบุคคลภายนอก บริษัทฯ จะกำหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล การรักษาข้อมูลที่ป็นความลับที่เหมาะสม เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ ครอบครองจะมีความปลอดภัย
 3. มาตรการคุ้มครองและรักษาความลับของผู้ร้องเรียนเพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิ์ของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลที่กระทำโดยเจตนาสุจริต บริษัทจะปกปิดชื่อ ที่อยู่ หรือข้อมูลใดๆ ที่สามารถระบุตัวผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูลได้ และเก็บรักษาข้อมูลของ ผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ โดยจำกัดเฉพาะผู้รับผิดชอบในการดำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเท่านั้นที่จะเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้ ทั้งนี้ ผู้ได้รับข้อมูลจากการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียน มีหน้าที่เก็บรักษาข้อมูล ข้อร้องเรียน และเอกสารหลักฐานของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ ห้ามเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลอื่นที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด

สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

 1. ท่านที่เป็นเจ้าของข้อมูลมีสิทธิ์ขอเข้าถึง และขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับท่านซึ่งได้ให้ไว้แก่บริษัทฯ เว้นแต่ เป็นการคุ้มครองเจ้าของข้อมูล หรือสิทธิ เสรีภาพของบุคคลอื่น, เป็นการขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติแห่งกฎหมายหรือคำสั่งศาล หรือกรณีอื่นตามที่กฎหมายกำหนด
 2. ท่านมีสิทธิ์ขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด โดยแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้บริษัทฯ ดำเนินการ
 3. ท่านมีสิทธิ์ขอรับข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีที่บริษัทฯ ทำให้ข้อมูลนั้นอยู่ในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือใช้งานโดยทั่วไปด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติรวมถึงสิทธิขอให้ส่ง หรือโอนข้อมูลรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น
 4. ท่านมีสิทธิ์คัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในเวลาใดก็ได้ หากการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ทำขึ้นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท ฯ หรือของบุคคลอื่น หรือเพื่อดำเนินการตามภารกิจเพื่อสาธารณประโยชน์ หากท่านยื่นคัดค้าน บริษัทฯ จะยังคงเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อไปเฉพาะที่บริษัทฯ สามารถแสดงเหตุผลตามกฏหมายได้ว่ามีความสำคัญยิ่งกว่าสิทธิพื้นฐานของท่าน หรือเป็นไปเพื่อการยืนยันการปฏิบัติตามกฎหมาย หรือการต่อสู้ในการฟ้องร้องตามกฎหมาย ตามแต่กรณี
 5. ท่านมีสิทธิขอลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หากท่านเชื่อว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกจัดเก็บ รวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือเห็นว่าบริษัทฯ หมดความจำเป็นในการเก็บรักษาไว้ตามวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวกับนโยบายฉบับนี้
 6. หากท่านยินยอมให้บริษัทฯ จัดเก็บ รวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (ไม่ว่าจะเป็นการยินยอมที่ท่านให้ไว้ก่อนวันที่กฏหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลใช้บังคับหรือหลังจากนั้น)  ท่านมีสิทธิที่จะถอดถอนความยินยอมเมื่อใดก็ได้ตลอดระยะเวลาที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอยู่กับบริษัทฯ เว้นแต่มีข้อจำกัดสิทธินั้นโดยกฎหมายหรือมีสัญญาที่ให้ประโยชน์แก่ท่านอยู่
 7. ท่านสามารถแจ้งยกเลิกให้บริษัทฯ ใช้งานข้อมูลส่วนบุคคล หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในทุกกรณี โดยแจ้งผ่านทางอีเมล์ของบริษัทฯ email : info@tararomestate.com และบริษัทฯ จะพิจารณา และแจ้งผลการขอใช้สิทธิ์ให้ท่านทราบภายใน 30 วัน

ทั้งนี้ ภายหลังจากการยกเลิกดังกล่าว บริษัทฯ อาจไม่สามารถให้บริการท่านได้อย่างเต็ม    ความสามารถ หรือตามที่บริษัทฯ ได้แจ้งไว้บนเว็บไซต์ต่อท่านได้ ทั้งนี้ บริษัทฯ อาจเก็บข้อมูลไว้เพื่อการตรวจสอบการให้บริการแก่ท่าน หรือเพื่อดำเนินการตามกฎหมาย โดยบริษัทฯ จะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นอีกต่อไป

ข้อยกเว้นการรักษาความลับข้อมูลส่วนบุคคล

ในกรณีดังต่อไปนี้ไม่ถือว่าเป็นการกระทำที่ฝ่าฝืนต่อนโยบายการรักษาความลับข้อมูลส่วนบุคคล

 1. ข้อมูลที่เป็นความลับนั้นได้ถูกเปิดเผยต่อสาธารณะแล้วตั้งแต่เวลาท่านได้เปิดเผยข้อมูลให้บริษัทฯ หรือถูกเปิดเผยต่อสาธารณะโดยมิใช่ความผิดของบริษัทฯ หรือบริษัทร่วม
 2. การเปิดเผยข้อมูลโดยได้รับความยินยอมจากท่านไม่ว่าเป็นลายลักษณ์อักษร หรือการอนุญาตโดยวิธีการอื่นใด
 3. การเปิดเผยข้อมูลตามความจำเป็นเนื่องจากกระทำตามกฎหมาย, คำสั่ง, กฎ, ข้อบังคับ, คำสั่งศาล, หรือหน่วยงานของรัฐ หรือ ตามความจำเป็นอื่นใด

ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล

บริษัทฯ จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ตามระยะที่จำเป็นในระหว่างที่ท่านเป็นลูกค้า หรือมีความสัมพันธ์กับบริษัท หรือตลอดระยะเวลาที่จำเป็น เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องในนโยบายฉบับนี้ ซึ่งอาจต้องเก็บรักษาไว้ต่อไปภายหลังจากนั้นหากมีฏหมายกำหนดหรืออนุญาตไว้

สิทธิของผู้ให้บริการ

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการแก้ไข ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม รายละเอียดผลิตภัณฑ์และบริการ ข้อมูลใดใด รูปแบบเว็ปไซต์ และนโยบายคุ้มครองส่วนบุคคลนี้ได้ตามความเหมาะสม โดยจะแจ้งผ่านทางเว็บไซต์ www.tararomestate.com

การใช้บริการเว็บไซต์ของท่านถือเป็นการยอมรับข้อกำหนดนโยบายคุ้มครองส่วนบุคคล และการที่ท่านเข้าใช้บริการอย่างต่อเนื่องภายหลังที่มีประกาศแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมใดใด ย่อมเป็นการยอมรับการแก้ไขในครั้งนั้นด้วย

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์
โทรศัพท์ : 02 318-8134 (ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.00-17.00 น.)

Email : info@tararomestate.com
Website : www.tararomestate.com