Privacy Policy

นโยบายการคุ้มครองความเป็นส่วนตัว

บริษัท ธารารมณ์เอสเตท จำกัด เคารพและตระหนักถึงความสำคัญในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่าน บริษัทฯ จึงจัดทำนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ขึ้น เพื่อป้องกันการเข้าถึง เปิดเผย นำไปใช้ หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลของที่ให้ไว้กับบริษัทฯ โดยมิได้รับอนุญาต 

นโยบายนี้ใช้สำหรับดูแลรักษาข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ไว้ผ่านช่องทางของบริษัททั้งออนไลน์ (Online ) และออฟไลน์ (Offline) เช่นการเยี่ยมชมโครงการ , การรับข้อมูลผ่านทางเว็ปไซต์ www.tararomestate.com, โซเชียลมีเดีย (Social Media) และแอปพลิเคชั่น (Application) ต่างๆ ที่บริษัทฯ ได้จัดทำขึ้นเพื่อให้ท่านสามารถค้นหาข้อมูล เยี่ยมชม จอง ใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัท 

ดังนั้นท่านควรศึกษาและทำความเข้าใจข้อกำหนดและเงื่อนไข นโยบายคุ้มครองข้อมูลบุคคลฉบับนี้อย่างละเอียด หากท่านไม่สามารถยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไข นโยบายคุ้มครองข้อมูลบุคคลฉบับนี้ ขอให้ท่านยุติการใช้งานเว็ปไซต์นี้ทันที หากท่านตกลงใช่งานต่อไป ถือว่าท่านยินยอมตาม ข้อกำหนดและเงื่อนไข นโยบายคุ้มครองข้อมูลบุคคลฉบับนี้ทุกประการ โดยบริษัทฯ มีนโยบายารดูแลรักษาข้อมูลส่วนบุคคลดังนี้

คำนิยาม

“บริษัทฯ” หมายถึง บริษัท ธารารมณ์เอสเตท จำกัด และบริษัทในเครือ รวมถึงบริษัทร่วมทุน

“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรง หรือทางอ้อม

“ผลิตภัณฑ์ และ/หรือบริการ” หมายถึงบ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์โฮม โฮมออฟฟิศ คอนโดมิเนียม การให้บริการผ่านช่องทางของบริษัทฯ ทั้งออนไลน์ (Online ) และออฟไลน์ (Offline) และ/หรือกิจกรรมอื่นใด ซึ่งอยู่ภายใต้การดำเนินการ และ/หรือการบริหารจัดการของบริษัทฯ ทั้งในปัจจุบันและที่จะมีขึ้นในอนาคต

“คุ๊กกี้ (Cookies)” หมายถึง ข้อมูลที่ได้ส่งจากเว็ปไซต์ไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้บริการ ผ่านเว็ปไซต์ (Web browser) เพื่อจดจำและบันทึกข้อมูลเว็ปไซต์ที่ผู้ใช้บริการเยี่ยมชม หรือขณะเปิดใช้งาน 

วัตถุประสงค์ในการเก็บ  รวบรวมใช้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

 1. เพื่อให้ท่านได้รับข้อมูลผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการของบริษัทฯ ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ของท่าน 
 2. เพื่อการพัฒนาแก้ไข ปรับปรุงประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการของบริษัทฯ การทำงานของเว็ปไซต์ การจัดทำแผนการตลาด วิเคราะห์ข้อมูลการใช้ ประเมินการบริการ
 3. เพื่อเป็นฐานข้อมูลการติดต่อกับผู้ใช้บริการแจ้งข้อมูล ข้อเสนอ สิทธิประโยชน์ โปรโมชั่น คำแนะนำ ข่าวสารต่างๆ ผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ ของบริษัท
 4. เพื่อวัตถุประสงค์อื่นที่ได้แจ้งขณะเก็บข้อมูลส่วนตัวของท่าน หรือวัตถุประสงค์อื่นที่เกี่ยวกับข้อใดข้อหนึ่งข้างต้น
 5. บริษัทฯ จะไม่ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เว้นแต่เป็นการใช้หรือเปิดเผยเท่าที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์ที่ระบุข้างต้น หรือเป็นการเปิดเผยต่อบุคคลในบริษัท หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องตามสัญญา หรือดำเนินการตามกฏหมาย หน่วยงานรัฐ หน่วยงานกำกับดูแล หรือได้รับการยินยอมจากท่าน

การจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จะจัดเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านทั้งทางตรง และทางอ้อม จากช่องทาง ออนไลน์ และออฟไลน์ ประกอบด้วย

 1. ข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ ชื่อ-นามสกุล, เพศ, อายุ, สัญชาติ, วันเดือนปีเกิด, สถานภาพ, ครอบครัว, อาชีพ
 2. ข้อมูลการติดต่อ ได้แก่ ที่อยู่อาศัย, ที่ทำงาน, หมายเลขโทรศัพท์, อีเมล, ไอดีไลน์
 3. ข้อมูลทางการเงิน ได้แก่ รายรับ, รายจ่าย, เลขบัญชีเงินฝาก, ดอกเบี้ย, เลขบัตรเครดิต, เลขบัตรเดบิต
 4. ข้อมูลที่ท่านสนใจ ได้แก่ รูปแบบผลิตภัณฑ์, งานอดิเรก, กิจกรรม, กีฬา, สถานที่ท่องเที่ยว เป็นต้น
 5. ข้อมูลอุปกรณ์หรือเครื่องมือ ได้แก่ หมายเลขไอพี (IP Adress), ชนิดของเว็ปเบราว์เซอร์ (Browser) ที่ใช้ในการเข้าถึงคุ๊กกี้ (Cookies), โดเมนเนม (Domain Name),  หน้าเว็ป (Webpage) ที่เข้าชม เวลาที่เยี่ยมชมเว็ปไซต์ที่อ้างถึงเว็ปบริษัทฯ
 6. การสืบค้นข้อมูลในเว็ปไซต์ ผ่านทางข้อมูลระบบของบริษัท
 7. ข้อมูลของท่านที่ได้รับจากบริษัทในเครือ บริษัทร่วมทุน หรือผู้รับจ้างของบริษัท
 8. ข้อมูลอื่นๆ ได้แก่ การใช้งานเว็ปไซต์ เสียง ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และข้อมูลอื่นใดที่ถือว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้กฏหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

การใช้คุกกี้ (Cookies)

เว็ปไซต์ของบริษัทฯ ทำการจัดเก็บคุกกี้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงเว็ปไซต์ที่ให้บริการ และสร้างข้อมูลโปรไฟล์เกี่ยวกับการเยี่ยมชมเว็ปไซต์ของเรา โดยไม่มีการเข้าถึงฮาร์ดไดร์ฟของท่านผู้ใช้บริการ ท่านสามารถจัดการฟังก์ชั่นคุกกี้ในหน้าการตั้งค่าของเบราเซอร์ได้ เช่นการเลือกปิดคุกกี้บางประเภทตามที่ท่านต้องการ หากท่านต้องการทราบวิธีการจัดการฟังก์ชั่นคุกกี้ โปรดไปยังเมนูช่วยเหลือในเบราเซอร์ของท่าน โดยการปิดฟังก์ชั่นคุกกี้อาจส่งผลกระทบต่อความสามารถของท่านในการทำธุรกรรม การใช้ฟังก์ชั่นและการเข้าถึงเนื้อหาบางอย่างบนเว็ปไซต์ของเรา

ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล

บริษัทฯ จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ตามระยะที่จำเป็นในระหว่างที่ท่านเป็นลูกค้า หรือมีความสัมพันธ์กับบริษัท หรือตลอดระยะเวลาที่จำเป็น เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องในนโยบายฉบับนี้ ซึ่งอาจต้องเก็บรักษาไว้ต่อไปภายหลังจากนั้นหากมีฏหมายกำหนดหรืออนุญาตไว้

สิทธิเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของเข้าของข้อมูล

 1. ท่านมีสิทธิขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด โดยแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้บริษัทฯ ดำเนินการ
 2. หากท่านยินยอมให้บริษัทฯ จัดเก็บ รวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านมีสิทธิที่จะถอดถอนความยินยอมเมื่อใดก็ได้ตลอดระยะเวลาที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอยู่กับบริษัทฯ เว้นแต่มีข้อจำกัดสิทธินั้นโดยกฏหมายหรือมีสัญญาที่ให้ประโยชน์แก่ท่านอยู่
 3. ท่านมีสิทธิขอลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หากท่านเชื่อว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกจัดเก็บ รวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยโดยไม่ชอบด้วยกฏหมายที่เกี่ยวข้อง หรือเห็นว่าบริษัทฯ หมดความจำเป็นในการเก็บรักษาไว้ตามวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวกับนโยบายฉบับนี้  

มาตรการรักษาความปลอดภัย

บริษัทฯ ได้จัดเตรียมระบบเก็บฐานข้อมูลเป็นมาตรฐาน เพื่อป้องกันการการสูญหาย การเข้าถึง การใช้ การแก้ไข การถูกเผยแพร่ ถูกละเมิด หรือการนำไปใช้โดยไม่ชอบด้วยกฏหมาย 

สิทธิของผู้ให้บริการ

บริษัทฯ มีสิทธิในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม รายละเอียดผลิตภัณฑ์และบริการ ข้อมูลใดใด รูปแบบเว็ปไซต์ และนโยบายคุ้มครองส่วนบุคคลนี้ได้ตามความเหมาะสม โดยจะแจ้งผ่านทางเว็ปไซต์ www.tararomestate.com 

การใช้บริการเว็ปไซต์ของท่านถือเป็นการยอมรับข้อกำหนดนโยบายคุ้มครองส่วนบุคคล และการที่ท่านเข้าใช้บริการอย่างต่อเนื่องภายหลังที่มีประกาศแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมใดใด ย่อมเป็นการยอมรับการแก้ไขในครั้งนั้นด้วย

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 

โทรศัพท์ : 02 318-8134 (ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.00-17.00 น.)

Email : tararomestate.pr@gmail.com
Website : www.tararomestate.com

ทั้งนี้ ท่านผู้เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบดีว่า การให้ข้อมูลไม่เพียงพอ หรือลบข้อมูลบางส่วน อาจทำให้ประสิทธิภาพในการรับข่าวสาร หรือสิทธิประโยชน์ต่างๆ ลดน้อยลง