Career

เราสรรหาบุคลากรที่มีความสามารถ และมีความเป็น TARAROM ที่พร้อมจะเติบโตและเดินทางไปสู่ความสำเร็จด้วยกัน

รายละเอียดของงาน

 • วิเคราะห์ ออกแบบ และตรวจสอบแบบโครงสร้างบาน อาคารสโมสร ซุ้มโครงการ รั้วโครงการ และโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ของโครงการหมู่บ้านจัดสรร
 • เคลียร์ และ combine แบบก่อสร้างพร้อมอธิบาย และประสานงานผู้ที่เกี่ยวข้อง
 • อธิบายปัญหาทางวิศวกรรมโครงสร้าง พร้อมแนวทางแก้ไขให้ลูกบ้าน หรือผู้เกี่ยวข้อง
 • ตรวจสอบ ติดตามงานก่อสร้างโครงการต่างๆ ให้ได้มาตรฐานตรงตามแบบและแผนงาน พร้อมสรุปรายงานเป็นระยะ
 • ติดต่อประสานงาน และสรุปแนวทางงานซ่อมบำรุงของโครงการต่างๆ รวมถึงติดตามพร้อมรายงานความคืบหน้าจนงานแล้วเสร็จ
 • ปฏิบัติงานต่างๆ ของฝ่ายฯ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • ออกแบบโครงาสร้างให้ได้มาตรฐาน ประหยัด ตรงตามรูปแบบสถาปัตยกรรมให้แล้วเสร็จตามกำหนด
 • เคลียร์แบบ และประสานงานให้งานที่เกี่ยวข้องส่วนต่างๆ ดำเนินการต่อได้อย่างราบรื่น
 • ปฏิบัติ และติดตามงานตามที่ได้รับมอบหมายต่างๆ ให้แล้วเสร็จตรมกำหนด และตรงตามวัตถุประสงค์
 • รายงานความคืบหน้า และสรุปงานที่รับผิดขอบให้หัวหน้างานรับทราบทุกครั้ง หรือตามความเหมาะสม

คุณสมบัติ

 • ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา หรือสูงกว่า
 • อายุ 28 - 38 ปี
 • เพศ ไม่จำกัด
 • ประสบการณ์ ไม่ต่ำกว่า 7 ปี ในงานที่เกี่ยวข้อง
 • มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม สาขาโยธา ระดับภาคีหรือสูงกว่า
 • มีประสบการณ์ที่เกี่ยวงานแก้ไขต่อเติมอาคารจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรู้เกี่ยวกับงานระบบประกอบอาคาพักอาศัยเบื้องต้นจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถใช้งานโปรแกรม Auto CAD, Sketchup, โปรแกรมวิเคราะห์โครงสร้าง หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องคล้ายกันได้
 • สามารถคิดวางแผนการทำงานที่รับผิดชอบด้วยตัวเองเบื้องต้นได้
 • มีทักษะที่ดีในการติดต่อสื่อสาร หรือเจรจาต่อรอง
 • มีทักษะที่ดีในการเขียนรายงาน และสร้างสรรค์รุปแบบการนำเสนอผลงานที่เหมาะสม
 • สามารถปฏิบัติงานตามไซต์งานโครงการต่างๆ บางครั้งได้ตามที่ที่รับมอบหมาย หรือตามแผนงาน
 • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีบคุลิกหนักแน่น มีเหตุผล และรับฟังผู้อื่น
 • มีเป้าหมายในการทำงาน และะมีความละเอียดรอบคอบ
 • มีความมุ่งมั่น อดทน และสามารถปรับตัวตามสถานการณ์ได้ดี
 • มีใบขับขี่ และสามารถขับรถได้ หากมีรถส่วนตัวจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความสนใจด้านดนตรี หรือกีฬา จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการ

 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ประกันชีวิตกลุ่ม
 • การรักษาพยาบาล
 • เครื่องแบบพนักงาน
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • เงินช่วยเหลือมรณกรรม
 • ทุนการศึกษาบุตร
 • จัดกระเช้าเยี่ยมไข้

Apply resume

  ขนาดไฟล์ไม่เกิน 5MB (.PDF เท่านั้น)