Career

เราสรรหาบุคลากรที่มีความสามารถ และมีความเป็น TARAROM ที่พร้อมจะเติบโตและเดินทางไปสู่ความสำเร็จด้วยกัน

รายละเอียดของงาน

 1. จัดเก็บข้อมูลลูกค้าและ Update
 2. คีย์ข้อมูลลงใน Google Sheet และตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วน
 3. สำรวจโครงการคู่แข่ง
 4. จัดการดูแลสินค้าให้พร้อมขาย (ประสานงาน)
 5. งานเอกสารที่เกี่ยวข้องกับสินค้า
 6. ปฏิบัติตามคำสั่งของหัวหน้างาน

คุณสมบัติ

 1. วุฒิ ปริญญาตรี สาขาการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 2. เพศ : หญิง  ,  อายุ : 25-35 ปี
 3. ประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี
 4. มีความรู้ในโปรแกรม Microsoft Word, Excel, Power Point

สวัสดิการ

 1. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 2. ประกันชีวิตกลุ่ม
 3. การรักษาพยาบาล
 4. เครื่องแบบพนักงาน
 5. ตรวจสุขภาพประจำปี
 6. เงินช่วยเหลือมรณกรรม
 7. ทุนการศึกษาบุตร
 8. จัดกระเช้าเยี่ยมไข้

Apply resume

  ขนาดไฟล์ไม่เกิน 5MB (.PDF เท่านั้น)