Career

เราสรรหาบุคลากรที่มีความสามารถ และมีความเป็น TARAROM ที่พร้อมจะเติบโตและเดินทางไปสู่ความสำเร็จด้วยกัน

รายละเอียดของงาน

 1.  ควบคุมงานผู้รับเหมาในการดำเนินการก่อสร้างบ้าน อาคารที่อยู่อาศัย และงานสาธารณูปโภคให้ได้ตามมาตรฐาน ถูกต้องตามแบบ และSpec พร้อมจัดทำเอกสารประกอบการส่งงานให้ผู้รับเหมา (Check List, รูปถ่ายรูป)
 2.  ส่งมอบบ้านให้ลูกค้า โดยตรวจสอบบ้านให้มีสภาพเรียบร้อยก่อนนัดลูกค้าเข้าตรวจ, เข้าตรวจรับรายการจากลูกค้าแล้วแจ้งผู้รับเหมาเข้าดำเนินการเก็บงานให้เรียบร้อยจนกว่าลูกค้าจะรับบ้าน
 3.  คอยตรวจสภาพบ้านที่ยังไม่มีลูกค้าให้มีสภาพพร้อมขายและคอยแจ้งผู้รับเหมาให้เข้าเก็บงานเมื่องานเกิด Defect
 4.  ดำเนินการตามคำสั่งที่ได้รับจากหัวหน้างาน เมื่อเป็นงานพิเศษที่เกี่ยวข้องกับทางโครงการให้แล้วเสร็จตามกำหนด
 5.  คอยป้องกันสอดส่องผลกระทบต่างๆ ที่อยู่ในโครงการไม่ให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท
 6. สามารถย้ายโครงการได้

คุณสมบัติ

 1. วุฒิ : ปวช., ปวส., ปริญญาตรี สาขาก่อสร้าง / อุตสาหกรรมก่อสร้าง / การจัดการงานก่อสร้าง หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 2. เพศ : หญิง / ชาย  ,  อายุ :  26 ปี ขึ้นไป
 3. มีประสบการณ์งานก่อสร้างบ้าน หรืออาคารมาก่อน
 4. มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง

สวัสดิการ

 1. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 2. ประกันชีวิตกลุ่ม
 3. การรักษาพยาบาล
 4. เครื่องแบบพนักงาน
 5. ตรวจสุขภาพประจำปี
 6. เงินช่วยเหลือมรณกรรม
 7. ทุนการศึกษาบุตร
 8. จัดกระเช้าเยี่ยมไข้

Apply resume

  ขนาดไฟล์ไม่เกิน 5MB (.PDF เท่านั้น)