Check List ยาสามัญประจำบ้าน
ที่ควรมีติดบ้านไว้

“ยาสามัญประจำบ้าน” คือ ยาที่กระทรวงสาธารณะสุขอนุญาตให้ประชาชนมีติดบ้านเอาไว้ เป็นยาที่มีความปลอดภัยสูง ถ้าใช้ถูกวิธี และสามารถหาซื้อได้ทั่วไปโดยไม่ต้องมีใบสั่งแพทย์ ลองมาดูกันว่ายาสามัญประจำบ้านที่ควรมีติดตู้ยาประจำบ้านมีอะไรบ้าง

เวลาซื้อยาต่างๆ เหล่านี้ อย่าลืมดูข้างบรรจุภัณฑ์ด้วยนะคะ จะมีอักษรสีเขียว ระบุว่าเป็นยาสามัญประจำบ้าน อย่างชัดเจนค่ะ

ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

Share this post