How to ทิ้ง
ทิ้งอย่างไรให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

คำว่า “ขยะ” ใครหลายคนพอได้ยินก็คงต้องนึกความสกปรกเป็นอย่างแรก แล้วทุกคนรู้ไหมว่าขยะนั้นมีหลากหลายประเภท และขยะบางประเภทยังสามารถสร้างเป็นเงิน เป็นรายได้ให้เราได้อีกด้วย วันนี้ธารารมณ์จะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับประเภทของขยะ และวิธีการคัดแยกขยะก่อนทิ้งลงถังที่ถูกวิธี เพื่อช่วยลดปริมาณขยะ และช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับสังคม

How to ทิ้ง ทิ้งอย่างไรให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

1. ขยะอินทรีย์ เป็นขยะที่สามารถย่อยสลายได้เร็ว และมีปริมาณมากที่สุดในประเทศไทย ที่สำคัญขยะประเภทนี้ยังสามารถนำมาทำเป็นปุ๋ยหมัก เพื่อใช้ในการเพาะปลูกได้อีกด้วย เช่น เศษอาหาร เศษผักผลไม้ ซากพืช และซากสัตว์

ถังสำหรับขยะอินทรีย์ คือ ถังขยะสีเขียว

2. ขยะรีไซเคิล เป็นขยะที่ย่อยสลายได้ยาก แต่สามารถนำไปแปรรูปและนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้อีกครั้ง อีกทั้งยังเป็นขยะที่สามารถสร้างมูลค่า สร้างรายได้ให้กับเราได้อีกด้วย เช่น ขวดพลาสติก กระดาษ กระป๋อง กล่องนม เราสามารถคัดแยกแล้วนำไปขายตามจุดรับซื้อ เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับขยะของเรา

ถังสำหรับขยะรีไซเคิล คือ ถังขยะสีเหลือง

3. ขยะทั่วไป เป็นขยะที่ย่อยสลายได้ยาก หรือต้องใช้เวลาหลายปีในการย่อยสลาย และไม่คุ้มค่ากับการนำมาใช้ใหม่ หรือนำกลับมาแปรรูป เช่น ซองขนม กล่องโฟม ถุงพลาสติก เศษผ้า

ถังสำหรับขยะทั่วไป คือ ถังขยะสีน้ำเงิน

4. ขยะอันตราย เป็นขยะที่มีการปนเปื้อนสารอันตรายต่างๆ ทั้งวัตถุไวไฟ วัตถุมีพิษ และเคมีภัณฑ์ต่างๆ ที่ให้เกิดอันตรายต่อเรา ต่อคนอื่น และต่อสิ่งแวดล้อม เช่น แบตเตอรี่ หลอดไฟ สารเคมี สเปรย์กระป๋อง ซึ่งขยะประเภทนี้ห้ามทิ้งรวมกับขยะประเภทอื่นเด็ดขาด ไม่อย่างนั้นจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมค่อนข้างมาก รวมถึงอาจเกิดมลพิษไม่ดีต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งตัวเราเองก็จะได้รับผลกระทบจากปัญหาเหล่านี้โดยตรง

ถังสำหรับขยะอันตราย คือ ถังขยะสีแดง

.

เพียงเริ่มต้นช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมจากภายในครอบครัว ร่วมมือกันคัดแยกขยะก่อนทิ้ง

“ทิ้งให้ถูกที่ ทิ้งให้ถูกถัง เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดี อากาศที่บริสุทธิ์ และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น”

อ่านข้อความอื่นๆ เพิ่มเติมได้ที่ >> https://tararomestate.com/blog/eco/

Share this post