Recycle Together
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อมกับธารารมณ์

บริษัทธารารมณ์ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม จึงได้จัดกิจกรรม “Recycle Together” ขึ้น ขอเรียนเชิญลูกค้าและลูกบ้านทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรม โดยนำขวดน้ำที่ดื่มเสร็จแล้ว แยกฉลาก ฝา และขวด นำมาใส่ถังขยะที่ตั้งไว้ที่สำนักงานขายทุก โครงการ เพื่อบริจาคให้วัดจากแดง จ.สมุทรปราการ ใน “โครงการบางกะเจ้า การจัดการขยะอย่างยั่งยืน”

  • ฝา นำไปรีไซเคิลเป็นกระถางต้นไม้
  • ขวด นำไปรีไซเคิลเป็นจีวรพระ
  • ฉลาก นำไปรีไซเคิลเป็นเชื้อเพลิง

Share this post